Sep 15 – 16, 2023
Festivalna dvorana Bled
UTC timezone

Vztrajna homologija in rekonstrukcijski rezultati

Sep 16, 2023, 9:00 AM
25m
Festivalna dvorana Bled

Festivalna dvorana Bled

predavanje Topologija

Speaker

Boštjan Lemež (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Description

Računska topologija se ukvarja z algoritmičnimi rešitvami topoloških problemov. V tem okviru se je vztrajna homologija v kratkem času izkazala za eno izmed najučinkovitejših metod v topologiji, računalništvu in ostalih znanostih. Vztrajna homologija je naravna posplošitev homologije in je v nekem smislu njena funktorialna verzija, ki ju uporabimo na filtracijah. Vztrajna homologija nam poda ne le topološke, ampak tudi geometrijsko informacije o prostoru. Proučuje celoten spekter homoloških grup po vseh nivojih, vključno s povezavami med temi nivoji. Prav tako lahko z primerno omejitvijo koeficientov dosežemo ravninsko prezentacijo vztrajne homologije z vztrajnostnim diagramom ali s črtno kodo, kar je uporabno pri analizi podatkov iz drugih ved v znanosti. Pomembna lastnost teh diagramov je, da so stabilni za majhne spremembe prostorov.

Selektivni Ripsov kompleks je posplošitev Vietoris-Ripsovega simplicialnega kompleksa, kjer imamo, namesto enega parametra, zaporedje parametrov. Osredotočili se bomo na rekonstrukcije metričnih prostorov do homotopskega tipa s pomočjo selektivnega Ripsovega kompleksa. Njegove lastnosti nam omogočajo detektirati več lokalnih lastnosti, kot z Vietoris-Ripsovim kompleksom.

Pokazali bomo tudi ozadje glavnega rekonstrukcijskega rezultata s selektivnimi Ripsovimi kompleksi, ki se glasi:
Naj bo $X$ sklenjena Riemannova mnogoterost. Tedaj obstajajo parametri $r_i>0$, da za vsako končno množico $S$, ki je dovolj blizu $X$ (glede na Hausdorffovo metriko) velja, da je selektivni Ripsov kompleks na $S$ (s parametri $r_i$) homotopsko ekvivalenten $X$.

Primary author

Boštjan Lemež (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko)

Co-author

Žiga Virk (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Presentation materials

There are no materials yet.

Peer reviewing

Paper